Author bio

Perumal Murugan

Perumal Murugan - book author

கவிதை, சிறுகதை, நாவல், கட்டுரை ஆகிய படைப்புத் துறைகளுள் இயங்கிவருபவர். அகராதி, பதிப்புப் பணிகளில் ஈடுபாடு. தமிழ்ப் பேராசிரியர் பணி. இவரது இரண்டு நாவல்கள் ஆங்கிலத்தில் மொழி பெயர்க்கப்பட்டுள்ளன. அவை current show (நிழல்முற்றம்), Seasons of the palm (கூளமாதாரி). 'மாதொருபாகன்' விரைவில் ஆங்கிலத்தில் வர உளது

Perumal Murugan is a well-known contemporary Tamil writer and poet. He was written six novels, four collections of short stories and four anthologies of poetry. Three of his novels have been translated into English to wide acclaim: Seasons of the Palm, which was shortlisted for the prestigious Kiriyama Award in 2005, Current Show, and most recently, One Part Woman. He has received awards from the Tamil Nadu government as well as from Katha Books.

Censorship news about Mr. Murugan:

http://www.frontline.in/the-nation/th...

See பெருமாள் முருகன்

Perumal Murugan is the author of books: Poonachi: Or the Story of a Black Goat, மாதொருபாகன் [Madhorubhagan], Pyre, The Goat Thief, Seasons of the Palm, ஆளண்டாப் பட்சி [Aalandaapatchi], அர்த்தநாரி [Arthanaari], A Lonely Harvest, Trial by Silence, Current Show


Author books

#
Title
Description
01

Through a seeming act of providence, an old couple receives a day-old female goat kid as a gift from the cosmos. Thus begins the story of Poonachi, the little orphan goat.

As you follow her story from forest to habitation, independence to motherhood, you recognise in its significant moments the depth and magnitude of your own fears and longings, fuelled by the instinct for survival that animates all life. Masterly and nuanced, Perumal Murugan’s tale forces us reflect on our own responses to hierarchy and ownership, selflessness and appetite, love and desire, living and dying. Poonachi is the story of a goat who carries the burden of being different all her life, of a she-goat who survives against the odds. It is equally an expression of solidarity with the animal world and the female condition. The tale is also a commentary on our times, on the choices we make as a society and a nation, and the increasing vulnerability of individuals, particularly writers and artists, who resist when they are pressed to submit.

03
04
Perumal Murugan is one of the best Indian writers today. He trains his unsentimental eye on men and women who live in the margins of our society. He tells their stories with deep sympathy and calm clarity.

A lonely night watchman falls in love with the ghost of a rape victim. A terrified young goat thief finds himself surrounded by a mob baying for his blood. An old peasant exhausted by a lifetime of labour is consumed by jealousy and driven to an act of total destruction. Set in the arid Kongu landscape of rural Tamil Nadu, these tales illuminate the extraordinary acts that make up everyday lives.
05
Translated from the Tamil, Seasons of the Palm tells the story of an "untouchable" lad in bondage to a paternal yet powerful landlord. He struggles to keep a fragile happiness, but endless work and a stubborn hunger are never too far away. Relentless in its portrayal of the everyday humiliations of untouchablility, the novel is yet lyrical in its evocation of the grace with which the oppressed come to terms with their dark fate.
07
’மாதொருபாகன்’ முடிவில் இரு வெவ்வேறு கோணங்களை விரித்து ‘ஆலவாயன்’, ‘அர்த்தநாரி’ ஆகிய நாவல்களாக உருவாக்கியுள்ளார் பெருமாள்முருகன். இவை ஒரு நாவலின் அடுத்தடுத்த பாகங்கள் அல்ல. தம்மளவில் முழுமைபெற்றுத் தனித் தியங்குபவை. இரண்டும் ஒரே புள்ளியில் தொடங்கினாலும் வெவ்வேறு திசைகளில் பயணம் செய்யும் சாத்தியப்பாடுகளைக் கொண்டுள்ளன. பெண்மீது ஆண் கொள்ளும் உடைமை உணர்வின் காரணமாக ஏற்படும் உறவுச் சிக்கல்களைப் பேசுகிறது. ‘அர்த்தநாரி’ நிலமும் வாழ்வும் பிணைத்திருக்கும் சூழலும் அதனால் உருவாகும் விழுமியங்களும் மனித மனங்களை அலைக் கழிக்கும் விதத்தை நாவல் பற்றிச் செல்கிறது. சமுகம் ஏற்றுக் கொண்ட நடவடிக்கைதான் எனினும் அதன் பின்னியங்கும் எளனங்கள், புறக்கணிப்புகள், ஒவ்வாமைகள், கீழ்மைகள் ஆகியன ஏற்படுத்தும் சஞ்சலங்கல் ஆணுக்கு வேறாகவும் பெண்ணுக்கு வேறாகவும் இருக்கின்றன. அவர்ரை அவர்கள் தத்தமது வழிகளில் எதிர்கொள்கிறார்கல். மனிதத் தேவை அடிப்படை நிறைவேற்றத்தொடு முடிந்துவிடுவதல்ல. அதைக் கடந்து எங்கெல்லாமோ செல்லும் மன அமைப்புசெயல்படுகிறது. இதனை வட்டார மொழியின் அடர்த்தியான நடை கொண்டு இந்நாவல் விவரிக்கிறது.
10
Ill-paid and always tired, Sathi, a young soda-seller, finds relief from the tedium of the everyday in marijuana and his friends—-vulnerable, desperate young men who work around a movie theatre. This is life lived in the shadows of show business, sustained by a petty and tiring commerce in sex and money.

Stylishly written in a manner that mimics the rapid cuts and forward movement of Indian cinema.